+0242 311 735 Str. Progresului nr.4 bis, Mun. Călăraşi, jud.Călăraşi

Internarea

Internarea

Internarea în C.A.M.S. Călăraşi este recomandată de către unităţi sanitare cu paturi şi de către persoane fizice sau juridice şi este condiţionată de evaluarea medico – socială prealabilă efectuată în conformitate cu grila de evaluare medico – socială aprobată prin Ordinul comun nr. 491/180 din 23.05.2003, privind reglementările comune ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

De asemenea, internarea se poate face în limita locurilor disponibile și a resurselor financiare ale unității.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Asistentă Medico-Socială Călăraşi sunt :
(a) Beneficiarii sunt persoane cu nevoi medico-sociale cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar asistare, supraveghere, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.
(b) Persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială.
(c) Pentru a beneficia de serviciile Centrului de Asistentă Medico-Socială Călăraşi, persoanele solicitante trebuie să îndeplinească, în ordinea priorităţii, una din următoarele condiţii :
1. Necesită îngrijire medicală permanentă deosebită ce nu poate fi asigurată la domiciliu ;
2. Nu se poate gospodări singură sau se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită bolii, stării fizice sau psihice ;
3. Nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,potrivit dispoziţiilor legale în vigoare ;
4. Are susţinători legali dar aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate, situaţiei economice şi a sarcinilor familiale ;
5. Nu are locuinţă proprie şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii ;
6. Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare.

(2) Condiţiile de acces/admitere în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi sunt următoarele :

Acte necesare în vederea internării
a) Cerere adresată conducerii
b) Ancheta socială întocmită de Primăria de la domiciliul legal al persoanei pentru care se solicită internarea
c) Grila de evaluare medico-socială întocmită de primarie/unitatea spitalicească
d) Act de identitate(copie xerox)
e) Acte de stare civilă(certificat naştere, certificat căsătorie, hotărâre divorţ)copie xerox
f) Cupon pensie
g) Acte doveditoare pentru reprezentantul legal(dacă este cazul)
h) Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie
i) Alte acte medicale (evaluare psihiatrică, bilete de ieşire din spital, certificate medicale,)
j) Adeverinţe de venit ale aparţinătorului

Criterii de eligibilitate în vederea admiterii în centru

Este eligibilă persoana cu afecţiuni cronice , care necesită temporar sau permanent supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu are posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială.

Procedura de internare

În momentul în care există unul sau mai multe locuri libere în unitate , internarea beneficiarilor în centru este efectuată cu aprobarea directorului acesteia, în urma unui proces de analiză şi selecţie a dosarelor depuse la sediul instituţiei, în limita locurilor disponibile şi resurselor financiare.
Serviciile se acordă în baza unui contract pentru acordarea de servicii socio-medicale, denumit în continuare contract de servicii, încheiat între CAMS şi persoana beneficiară sau reprezentantul său legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi aprobat de directorul instituţiei.
Modelul contractului de furnizare a serviciilor sociale ce se acordă în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi este cel aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii,Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.În furnizarea serviciilor vor fi respectate prevederile Codului de etică al beneficiarilor unităţii.
Internarea în centru a beneficiarilor se face la solicitarea unităţilor sanitare cu paturi, precum şi persoanelor fizice ori juridice şi este condiţionată de evaluarea medico-socială prealabilă, conform grilei de evaluare medico-socială , potrivit reglementărilor comune ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Evaluarea medico-socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale se face în unităţi sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unităţi şi, respectiv, de către serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-tertitoriale în care îşi au domiciliul persoanele respective.
Internarea în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi se face în limita locurilor disponibile, a gradului de complexitate al cazului şi a resurselor financiare alocate.

Externarea beneficiarilor din CAMS Călăraşi se face cu respectarea prevederilor Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire.
La ieşire, personalul desemnat din cadrul unităţii(echipa multidisciplinară) întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, o Foaie de ieşire în care se precizează : data ieşirii, motivele, scurt istoric asupra rezidenţei în centru, locaţia în care se mută beneficiarul, persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.
Externarea din CAMS Călăraşi se face în urma evaluării cazului de către directorul unităţii, la propunerea asistentului social din cadrul unităţii, pe baza documentaţiei întocmite în acest sens de către echipa multidisciplinară(la cererea beneficiarului, la propunerea asistentului social) .
După analiza cazului de către directorul centrului, acesta va decide dacă beneficiarul va fi externat.
După obţinerea deciziei de externare, documentaţia va fi înaintată directorului unităţii, iar prin dispoziţia directorului unităţii, va înceta acordarea de servicii sociale pentru beneficiar în cadrul CAMS Călăraşi, acesta fiind externat.
Pentru fiecare beneficiar, personalul specializat întocmeste un dosar care va conţine :
– Fişa de evaluare
– Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire
– Închiderea cazului.

Externarea disciplinară a beneficiarilor se face cu respectarea prevederilor , după ce au fost urmaţi paşii(avertisment verbal, avertisment scris, consiliere etc), aducând la cunostinţă atât familiei/aparţinătorilor deciziile luate de către Comisia de disciplină a CAMS Călăraşi, cât şi Consiliului Judeţean Călăraşi, Primăriei de domiciliu a beneficiarului în cauză, Postului de Poliţie din raza de domiciliu a beneficiarului.